فشار تمرین

sc_icons_90x90_0000_training_load

فشار تمرین (Training load) به شما نشان خواهد داد که تمرینتان چطور بر بدنتان تاثیر می‌گذارد، و به شما کمک خواهد کرد تا فشار تمرینات مختلف را اندازه بگیرید و مقایسه کنید. زیر نظر داشتن مستمر «فشار تمرین» کمک خواهد کرد تا محدودیت‌هایتان را کشف کنید، و مدت و فشار تمرین‌هایتان را مطابق با اهدافتان تنظیم نمایید.

ساعت‌های دارای این ویژگی