تست ارتواستاتیک

sc_icons_90x90_0001_ownoptimizer

تست ارتواستاتیک (Orthostatic Test) یک تست آسان و قابل اعتماد است تا بتوانید وضعیت فعلی‌تان را بفهمید. این تست نشان خواهد داد که قلب شما در قبال تمرین و فاکتورهای دیگری همچون استرس و بیماری چطور جواب می‌دهد. با تکرار مداوم این تست، خواهید فهمید که از ضربان قلبتان چه انتظاری داشته باشید، و اینکه چه چیزهایی بر آن موثر خواهد بود. آنوقت خواهید توانست تا تمرین‌هایتان را تغییر تحول دهید تا وقتی به آن نیاز دارید، به خوبی ریکاور شده باشد.

ساعت‌های دارای این ویژگی