آموزشی

sRGB / دلتا E

فضای رنگ sRGB و دلتا E   فضای رنگ sRGB را می توان بعنوان فضای رنگی پیش فرض برای مدل RGB در نظر...

آموزشی

فناوری IPS

فناوری( IPS  in-plane-swiching )    مانیتور هایی که امروزه در بازار مشاهده می کنید جدا از سیستم نور آن که LED باشد یا فلوروسنت...