راهنمای فعالیت

sc_activity_guide_90x90

راهنمای فعالیت یا (Activity Guide) به شما خواهد گفت که در طول روز چه مقدار فعال بوده‌اید. همچنین به شما خواهد گفت که چه مقدار دیگر باید فعالیت کنید تا به سطح توصیه شده‌ی عمومی فعالیت‌های فیزیکی برسید. با یک راهنمای عملی همچون «۵۰ دقیقه پیاده روی کنید، یا ۲۰ دقیقه آهسته بدوید» می‌توانید تصمیم بگیرید که چطور به هدف فعالیت روزانه‌تان دست یابید. می‌توانید با فعالیت‌های شدید، زودتر به هدفتان برسید، یا اینکه در طول روز فعالیت نسبی داشته باشید.

ساعت‌های دارای این ویژگی